SEOSP - CJRAE Suceava - site oficial

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ SUCEAVA

Go to content

SEOSP

Compartimente
SERVICIUL DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ
SEOSP oferă servicii de evaluare, de asistență psihoeducațională, de orientare școlară și de orientare profesională a copiilor, a elevilor și a tinerilor cu cerințe educaționale speciale.


Scopul evaluarii, asistentei psihoeducationale, orientarii/reorientarii scolare si profesionale a copiilor, elevilor si a tinerilor cu cerinte educationale speciale (CES) este identificarea nevoilor specifice ale acestora si asigurarea conditiilor optime de integrare scolara, profesionala si sociala.

ACTE NECESARE PENTRU DOSAR COPII / ELEVI/ TINERI CU CES
cerere-tip pentru evaluare complexă și orientare școlară și profesională ( descărcare formular )
copie a certificatului de naștere al copilului sau a actului de identitate
copii ale actelor de identitate ale părinților / reprezentantului legal
• copie a documentului prin care se face dovada că persoana care semnează  cererea  este reprezentantul legal al copilului, de exemplu, hotărâre a instanței sau hotărâre a comisiei pentru protecția copilului
ancheta sociala cu valabilitate intre 3 luni și 6 luni ( descărcare formular )
  anexă anchetă socială ( descărcare formular )
fișa medicală sintetică cu valabilitate de 1 an ( descărcare formular )
certificatul medical tip A5, cu valabilitate între 3 luni și 4 ani, dupa cum este stabilit termenul de catre medicul specialist ( descărcare formular )
fișa de evaluare psihologică clinică cu valabilitate de până la 3 luni ( descărcare formular )
fișa psihopedagogică, doar în cazul în care copilul este înscris într-o unitate de învățământ, cu valabilitate de până la 6 luni de la data emiterii ( descărcare formular )
• copie  a foii matricole / adeverință care atestă  înscrierea copilului în unitatea de învățământ
• copie  a ultimului certificat de orientare școlară și profesională (unde este cazul)
• alte documente în copie (se specifică):
                        - sentința de divorț (unde este cazul)
                        - certificat deces părinți (unde este cazul)
certificat încadrare în grad de handicap (unde este cazul)


Componența
Serviciului de orientare școlară și profesională

Coordonator SEOSP
- Prof. consilier școlar Ramona Olimpia ÎNTORSURĂ

Membrii
- Prof. logoped Lăcrămioara PLUGARIU
- Prof. consilier școlar Mariana ONU
- Prof. consilier școlar Luiza NICA

Asistent social
- Lavinia Asofiei

Program primire dosare/
PSI (Plan de servicii individualizat),
                           Luni: 09:00-15:00
                         Marți: 09:00-12:00
                                    12:00-16:00 (învățământ special)
                   Miercuri: 09:00-15:00
                            Joi: 10:00-15:00

Program consultații/consiliere telefonică
                  Luni: 09.00-15.00
                Marți: 09.00-15.00
           Miercuri: 09.00-15.00
                    Joi: 09.00-15.00
Contact SEOSP
Adresa: str. B-ul G. Enescu 26A
Telefon: +40 0330 401 653
Email: seosp@cjraesuceava.ro

Programări în vederea evaluării psihoeducationale din cadrul SEOSP,
pentru obținerea certificatului de orientare școlară și profesionala pentru elevii cu CES, pentru anul școlar 2023-2024.
TEL: +40 330401 653
Copii vor fi însoțiți de părinți/reprezentantul legal.
COMISIA DE ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ (COSP)
Scop: Realizează orientarea şcolară şi profesională a copiilor/elevilor/tinerilor în acord cu particularităţile fizice,
fiziologice şi psihologice pentru a se valorifica potenţialul copilului şi a favoriza integrarea lui socio-profesională adecvată.
Competenţe
  • emite certificatul de orientare şcolară şi profesională

Principii ce guvernează activitatea SEOSP/COSP
principiul echităţii - din perspectiva dreptului la educaţie,în baza căruia accesul la învăţare se realizează fără discriminare;
principiul relevanţei - în baza căruia educaţia răspunde nevoilor de dezvoltare personală şi social-economice;
principiul eficienţei - în baza căruia se urmăreşte obţinerea de rezultate educaţionale maxime, prin gestionarea resurselor existente;
principiul asigurării egalităţii de şanse - în scopul facilitării accesului la orice formă de educaţie şi asigurării şanselor egale oricărui copil, elev, tânăr, indiferent de rasă, etnie, naţionalitate, limbă, religie, apartenenţă la o categorie defavorizată;
principiul incluziunii sociale - se referă la asigurarea accesului la orice formă de educație a persoanelor defavorizate, la locuri de muncă şi integrarea lor în societate.
principiul centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia - se reflectă în adecvarea educației la nevoile de învățare și dezvoltare ale copilului și la dezvoltarea holistică a triunghiului minte – corp – suflet. În plan concret, acesta presupune consiliere pentru orientare școlară și profesională bazată pe aptitudini și talent, precum și sprijin socioeducațional pentru toți copiii, în funcție de nevoile fiecăruia.
principiul participării şi responsabilizării părinţilor - un echilibru între educația acasă și educația în școală este cheia succesului învățării. Rolul părinților nu se limitează doar la educația acasă, ci presupune implicarea lor activă în viața școlii.

COMPONENŢA
COMISIEI DE ORIENTARE
ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ

PREŞEDINTE COSP

- Prof. Maria Adriana Nichitean
director CJRAE Suceava  

VICEPREŞEDINTE COSP

- Prof. Ciprian Manolache
Inspector şcolar pentru învăţământul special şi special integrat ISJ Suceava

MEMBRI :

- Narcisa Popa– membru CA- CJRAE Suceava
- prof. Ioan Bădeliţă – reprezentant Consiliul Județean Suceava
- Gabriela Nemțișor – reprezentant DGASPC Suceava
- asistent social Mariana Calistru – reprezentant instituţie de învăţământ special
- Delia Dascălu – reprezentant organizaţie neguvernamentală

SECRETAR COSP  :

Asistent social Lavinia Asofiei
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ SUCEAVA
Suceava, cod  720315
str. B-dul. G.Enescu nr.26A
jud. Suceava, România
tel. 0330 401 278
fax 0330 401 184
© Copyright 05 ianuarie 2022 |versiune 712
Toate drepturile rezervate CJRAE Suceava
WebSite creat și actualizat de către Ovidiu Bădeliță


Suceava, cod  720315, str. B-dul. G.Enescu nr.26A
jud. Suceava, România
tel. 0330 401 278  fax 0330 401 184
© Copyright 05 ianuarie 2022 |versiune 229
Toate drepturile rezervate CJRAE Suceava
WebSite creat și actualizat de către Ovidiu Bădeliță


Back to content