Legislație - New Project 1

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ SUCEAVA
Go to content

Legislație

Bibliotecă
Legislație
Legea Educatiei Nationale 1/2011
Legea nr. 63/2011 incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant
ORDIN nr. 6552/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale
OMECTS nr.5573/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului special și special integrat
OMECTS nr. 5574/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integrați în învățământul de masă
OMECTS Nr.5555/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea centrelor judetene/al municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala
ORDIN Nr.1539/2007  privind normele de încadrare şi de activitate ale mediatorului şcolar
Legea nr. 272/2004 privind drepturile copilului
Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
ORDIN NR.6143 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar
Ordinul MECTS nr. 5555/2011 - Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Centrelor Judeţene / al Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională
Legea nr. 53/2003 Codul Muncii
COR <<< Clasificarea Ocupațiilor din Romania
Ordinul MEN nr. 4831/2018 Codul - cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar
Protocol <<< MEN nr. 5143/2018 & MJ nr. 2728/2018 & MMJS nr. 2090/2018
HG nr. 564/2017 Modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale scolarizati în sistemul de învatamant preuniversitar
Protocol <<< MEN nr. 10621/2017 & MJ nr. 61788/2017
Mobilitatea Personalului Didactic pentru anul școlar 2020 - 2021
Ordinul MEC nr. 3277/2020 - Calendarul și Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020 - 2021
Legea nr. 272/2004 Legea privind protecția și promovarea drepturilor copilului
MMFPSPV nr. 1985/2016 MS nr. 1305/2016 MENCȘ nr. 5805/2016 Metodologie pentru evaluarea si interventia integrata in vederea incadrarii copiilor cu dizabilitati in grad de handicap, a orientarii scolare si profesionale a copiilor cu cerinte educationale speciale, precum si in vederea abilitarii si reabilitarii copiilor cu dizabilitati si/sau cerinte educationale speciale
MENCȘ_NR 5086/2016 Metodologie - cadru privind scolarizarea la domiciliu, respectiv infiintarea de grupe / clase in spitale
Ordinul MEN nr. 3124/2017 Metodologie pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburari de invatare
HG nr. 889/2016 - Strategia nationala pentru sanatatea mintala a copilului si adolescentului 2016 - 2020
Legea nr. 52/2003 Transparenta decizionala în administratia publica
Ordinul MECTS nr. 5805/2016 - Metodologie pentru evaluarea si interventia integrata in vederea incadrarii copiilor cu dizabilitati in grad de handicap, a orientarii scolare si profesionale a copiilor cu cerinte educationale speciale, precum si in vederea abilitarii si reabilitarii copiilor cu dizabilitati si/sau cerinte educationale speciale
SSIS <<< Servicii Sociale și Incluziune Socială>>> MINISTERUL EDUCAȚIEI - Rețeaua / Cartografia școlară <<< UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ACREDITATE
Ordinul MECTS nr. 6552/2011 - Metodologie privind evaluarea, asistenta psihoeducationala, orientarea scolara si orientarea profesionala a copiilor, a elevilor si a tinerilor cu cerinte educationale speciale
Ordinul MECTS nr. 5575 - Metodologie - cadru privind școlarizarea la domiciliu respectiv înființarea de grupe/clase în spital
Ordinul MECTS nr. 5574/2011 Metodologie privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integrați în învățământul de masă
Ordinul MECTS nr. 5573/2011 Regulamentul de organizare si functionare a învatamantului special si special integrat
HG nr. 123/2002 Norme Metodologice de aplicare a liberului acces la informatiile de interes public
Legea nr. 554/2004 Contencios Administrativ
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
Legea nr. 137/2000 Prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
Legea nr. 571/2004 Protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii
Resurse Educaționale Deschise <<< PUB Network
ARACIP - Lista scolilor care desfasoara activitati corespunzatoare unui sistem educational din altă țară
OG nr. 27 Reglementarea activității de solutionare a petitiilor
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ SUCEAVA
Suceava, cod  720315
str. B-dul. G.Enescu nr.26A
jud. Suceava, România
tel. 0330 401 278
fax 0330 401 184
© Copyright 05 ianuarie 2022 | Toate drepturile rezervate CJRAE Suceava
WebSite creat și actualizat de către Ovidiu Bădeliță
Back to content