Legislație - CJRAE Suceava - site oficial

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ SUCEAVA

Go to content

Legislație

Bibliotecă
Legislație
Legea Educatiei Nationale 1/2011
Legea nr. 63/2011 incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant
ORDIN nr. 6552/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale
OMECTS nr.5573/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului special și special integrat
OMECTS nr. 5574/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integrați în învățământul de masă
OMECTS Nr.5555/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea centrelor judetene/al municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala
ORDIN Nr.1539/2007  privind normele de încadrare şi de activitate ale mediatorului şcolar
Legea nr. 272/2004 privind drepturile copilului
Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
ORDIN NR.6143 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar
Ordinul MECTS nr. 5555/2011 - Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Centrelor Judeţene / al Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională
Legea nr. 53/2003 Codul Muncii
COR <<< Clasificarea Ocupațiilor din Romania
Ordinul MEN nr. 4831/2018 Codul - cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar
Protocol <<< MEN nr. 5143/2018 & MJ nr. 2728/2018 & MMJS nr. 2090/2018
HG nr. 564/2017 Modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale scolarizati în sistemul de învatamant preuniversitar
Protocol <<< MEN nr. 10621/2017 & MJ nr. 61788/2017
Mobilitatea Personalului Didactic pentru anul școlar 2020 - 2021
Ordinul MEC nr. 3277/2020 - Calendarul și Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020 - 2021
Legea nr. 272/2004 Legea privind protecția și promovarea drepturilor copilului
MMFPSPV nr. 1985/2016 MS nr. 1305/2016 MENCȘ nr. 5805/2016 Metodologie pentru evaluarea si interventia integrata in vederea incadrarii copiilor cu dizabilitati in grad de handicap, a orientarii scolare si profesionale a copiilor cu cerinte educationale speciale, precum si in vederea abilitarii si reabilitarii copiilor cu dizabilitati si/sau cerinte educationale speciale
MENCȘ_NR 5086/2016 Metodologie - cadru privind scolarizarea la domiciliu, respectiv infiintarea de grupe / clase in spitale
Ordinul MEN nr. 3124/2017 Metodologie pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburari de invatare
HG nr. 889/2016 - Strategia nationala pentru sanatatea mintala a copilului si adolescentului 2016 - 2020
Legea nr. 52/2003 Transparenta decizionala în administratia publica
Ordinul MECTS nr. 5805/2016 - Metodologie pentru evaluarea si interventia integrata in vederea incadrarii copiilor cu dizabilitati in grad de handicap, a orientarii scolare si profesionale a copiilor cu cerinte educationale speciale, precum si in vederea abilitarii si reabilitarii copiilor cu dizabilitati si/sau cerinte educationale speciale
SSIS <<< Servicii Sociale și Incluziune Socială>>> MINISTERUL EDUCAȚIEI - Rețeaua / Cartografia școlară <<< UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ACREDITATE
Ordinul MECTS nr. 6552/2011 - Metodologie privind evaluarea, asistenta psihoeducationala, orientarea scolara si orientarea profesionala a copiilor, a elevilor si a tinerilor cu cerinte educationale speciale
Ordinul MECTS nr. 5575 - Metodologie - cadru privind școlarizarea la domiciliu respectiv înființarea de grupe/clase în spital
Ordinul MECTS nr. 5574/2011 Metodologie privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integrați în învățământul de masă
Ordinul MECTS nr. 5573/2011 Regulamentul de organizare si functionare a învatamantului special si special integrat
HG nr. 123/2002 Norme Metodologice de aplicare a liberului acces la informatiile de interes public
Legea nr. 554/2004 Contencios Administrativ
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
Legea nr. 137/2000 Prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
Legea nr. 571/2004 Protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii
Resurse Educaționale Deschise
ARACIP - Lista scolilor care desfasoara activitati corespunzatoare unui sistem educational din altă țară
OG nr. 27 Reglementarea activității de solutionare a petitiilor
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 488 alin. (3) și al art. 625 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019  privind modul de constituire, organizare și funcționare a comisiilor paritare, componența, atribuțiile și procedura de lucru ale acestora, precum și normele privind încheierea și monitorizarea aplicării acordurilor colective ... citește mai mult
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ SUCEAVA
Suceava, cod  720315
str. B-dul. G.Enescu nr.26A
jud. Suceava, România
tel. 0330 401 278
fax 0330 401 184
© Copyright 05 ianuarie 2022 |versiune 509
Toate drepturile rezervate CJRAE Suceava
WebSite creat și actualizat de către Ovidiu Bădeliță


Suceava, cod  720315, str. B-dul. G.Enescu nr.26A
jud. Suceava, România
tel. 0330 401 278  fax 0330 401 184
© Copyright 05 ianuarie 2022 |versiune 229
Toate drepturile rezervate CJRAE Suceava
WebSite creat și actualizat de către Ovidiu Bădeliță


Back to content