angajare profesori suplinitori - CJRAE Suceava - site oficial

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ SUCEAVA

Go to content

angajare profesori suplinitori

CJRAE Suceava
Calendarul de desfășurare a examenului de suplinire calificată
posturi- profesor consilier școlar vacante
după începerea anului școlar 2023-2024

Concursul se organizează conform Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul școlar 2023-2024, a OMEN 4959/2013 cu modificările și completările ulterioare și a OMEC 5991/11.11.2020 privind organizarea și desfășurarea concursului la nivel judeţean/ nivelul municipiului Bucureşti pentru ocuparea posturilor/catedrelor rămase vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar.

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul
Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională  Suceava,
în perioada  18 – 20 septembrie 2023,
între orele 9,00-13,00.
Dosarul de concurs va conține:

• Cerere tip de înscriere la concurs (anexa 1 din OMEN 4959/2013)
• Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea
• Copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor și absolvirea modulului Psihopedagogic I /II
• Cazierul judiciar  sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale  care să-l facă incompatibil cu postul pentru care candidează
• Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate eliberată de către medicul de familie
• Curriculum vitae actualizat


Concursul se va organiza la sediul Centrului Județean de Resurse și  Asistență  Educațională Suceava, după cum urmează:
• Inspecție specială la clasă – Consiliere psihopedagogică (Autocunoaștere/Dezvoltare personală) - Școala Gimnazială ,,Ion Creangă” Suceava - 02.10.2023

(Repartizarea candidaților pentru inspecțiile speciale la clasă
va fi afișată la sediul/site-ul CJRAE
după depunerea dosarelor candidaților).                                                

• Proba scrisă (4 ore) -  03.10.2023 în intervalul orar  10,00-14,00
• Rezultatele inițiale - 04.10.2023 -  ora 1400, la sediul CJRAE Suceava
• Depunere contestații -  04.10.2023, până la ora 16,00
• Afișarea rezultatelor finale - 09.10.2023-  ora 14,00
• Validarea rezultatelor – 09.10.2023 -  ora10,00.
• Repartizarea candidaților pe posturi și emiterea deciziilor - 10.10.2023 - ora10,00.


BIBLIOGRAFIE
• Baban. A., (coord) - CONSILIERE EDUCAŢIONALĂ. Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi consiliere, ed. Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România, Cluj-Napoca, Cluj-Napoca;
• Dumitru, I., A., 2010) - Consiliere psihopedagogică. Baze teoretice şi sugestii practice, ed. Polirom, Iaşi;
• Florea, N., A.,Surlea, C., F., (2006) - Şcoală şi consilierea părinţilor, editura Arves, Craiova ;
• Lemeni., G., Tărău, A., (2008) - CONSILIERE ŞI ORIENTARE. Ghid de educaţie pentru carieră. ACTIVITĂŢI pentru clasele IX-XII/ŞAM, ed. Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România, Cluj-Napoca
• Tomşa Gh., "Orientarea şi dezvoltarea carierei la elevi", Casa de Editură şi Presă Viaţa
românească, Bucureşti, 1999
• Jigău M. (coord.), "Consilierea carierei. Compendiu de metode și tehnici", ISE, Editura AFIR, București, 2006
• Eliade S, "ABC-ul consilierii", Editura Hiperborea, Turda, 2000
• Enea V. (coord), "Intervenții psihologice în școală – Manualul consilierului școlar", Editura Polirom, Iași, 2019
• Gherguţ A., "Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie", Editura Polirom, Iaşi, 2006
• Gherguţ A., "Sinteze de psihopedagogie specială. Ghid pentru concursuri şi examene de
obţinere a gradelor didactice", Editura Polirom, Iaşi, 2013
• Sălăvăstru D., "Psihologia educaţiei", Editura Polirom, Iaşi, 2004

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ SUCEAVA
Suceava, cod  720315
str. B-dul. G.Enescu nr.26A
jud. Suceava, România
tel. 0330 401 278
fax 0330 401 184
© Copyright 05 ianuarie 2022 |versiune 509
Toate drepturile rezervate CJRAE Suceava
WebSite creat și actualizat de către Ovidiu Bădeliță


Suceava, cod  720315, str. B-dul. G.Enescu nr.26A
jud. Suceava, România
tel. 0330 401 278  fax 0330 401 184
© Copyright 05 ianuarie 2022 |versiune 229
Toate drepturile rezervate CJRAE Suceava
WebSite creat și actualizat de către Ovidiu Bădeliță


Back to content