angajare șofer - CJRAE Suceava - site oficial

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ SUCEAVA

Go to content

angajare șofer

CJRAE Suceava
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ, cu sediul în localitatea Suceava, B-dul George Enescu, nr.26A,  județul Suceava,  în temeiul H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea unui  post  contractual vacant,  cu respectarea prevederilor  O.U.G. 80/2022, după cum urmează:

• denumirea postului: ȘOFER,  pe perioadă  nedetrminată, la compartimentul Administrativ.
Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Condiții generale:
• Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
• Cunoaște limba română scris și vorbit;
• Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• Are capacitatea deplină de exercițiu;
• Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
• Îndeplinește condițiile de studii și după caz de vechime sau alte condiții specifice potrivit postului scos la concurs;
• Nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
• Să nu se afle într-una din situațiile de incompatibilitate prevăzute de lege.

Condiții specifice:
• Posesor permis auto categoria B;
• Test psihologic pentru transport persoane efectuat cu cel mult 3 luni  anterior datei limită de depunere a dosarului de concurs;
• Cazier auto, din care să rezulte toate abaterile de circulație din ultimii 3 ani;
• Cunoștințe tehnice/mecanice și de explotare a autoturismelor;

Nivelul studiilor: liceu
• - vechimea în specialitate necesară ocupării postului: Minim 3 ani vechime  ca șofer categoria B.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune la sediul  Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională  din B-dul. George Enescu, nr.26A,  în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, un dosar de concurs cuprinzând următoarele documente:
• Cerere de înscriere la concurs adresată directorului CJRAE Suceava;
• Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializării, precum și copiile documentelor care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
• Filă revisal sau, după caz, adeverințe care atestă vechime în  muncă, meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
• Cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are  antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
• Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile abilitate;
• Curriculum vitae;
• Actele vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Rezultatele selectării dosarelor se afișează la sediul  Centrului Județean de Resurse și asistență Educațională  din b-dul. George Enescu, nr.26A în data de: 06.10.2022.
Concursul se va desfășura la   Centrul, Județean de Resurse și asistență Educațională  din b-dul. George Enescu, nr.26A după următorul calendar:  
- prima probă constă în proba scrisă  în data de 07.10.2022,  ora 10;
- proba practică  în data de  10.10.2022,  ora 10;
- depunerea și soluționarea contestațiilor:  11.10.2022.
Alte mențiuni (atribuții,  tematică, bibliografie etc.):

Tematică:
• Elemente principale ce trebuie completate la întocmirea foilor de parcurs;
• Circulația pe drumurile publice;
• Pene și remedieri ce pot interveni la sistemul de iluminare, la sistemul de frânare la un  autovehicul;
• Răspunderea materială a salariatului conform Codului Muncii;
• Reguli de securitate și sănătate în muncă și situații de urgență.
Bibliografie
• Legea nr.477/2004 privind codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
• Ordinul nr. 355/1995 pentru  aprobarea normelor specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere;
• Ordonanța de urgență nr.195/2002, republicată, privind circulația pe drumurile publice;
• Hotărârea nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea 53/2003 – Codul  muncii, republicată.Relații suplimentare se pot obține la:
Secretariatul CJRAE Suceava,
telefon 0330 401 278,  
pe site-ul  www.cjraesuceava.ro,   
persoană de contact  - Cîmpan Narcisa
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ SUCEAVA
Suceava, cod  720315
str. B-dul. G.Enescu nr.26A
jud. Suceava, România
tel. 0330 401 278
fax 0330 401 184
© Copyright 05 ianuarie 2022 |versiune 509
Toate drepturile rezervate CJRAE Suceava
WebSite creat și actualizat de către Ovidiu Bădeliță


Suceava, cod  720315, str. B-dul. G.Enescu nr.26A
jud. Suceava, România
tel. 0330 401 278  fax 0330 401 184
© Copyright 05 ianuarie 2022 |versiune 229
Toate drepturile rezervate CJRAE Suceava
WebSite creat și actualizat de către Ovidiu Bădeliță


Back to content